Follow us on

Privacy Policy


บริษัท The Wagon ได้จัดทำเว็บไซต์ www.fiercebook.com ขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆสนุกๆอันจะเป็นสาระประโยชน์และสาระบันเทิงให้กับผู้อ่าน ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น ซึ่งนโยบายนี้จะทำให้คุณทราบถึงวิธีการที่ทางบริษัทใช้ในการเก็บ จัดการ โอนย้าย เปิดเผย ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการผ่านเว็บไซต์ บริษัทจะยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเว็บไซต์

 

 

ข้อมูลส่วนตัวของคุณเราทำการเก็บข้อมูลของคุณ เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะเป็นข้อมูล อาทิเช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ เพศ อายุ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เป็นต้น  คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวในบัญชี facebook เพื่อช่วยในการสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้  ทั้งนี้การเก็บข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ในการนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ - ข้อมูลนี้จะถูกเก็บจากการใช้บริการของคุณในเว็บไซต์ เช่น การโพสแสดงความคิดเห็น การกรอก member profileของคุณ การส่งpmไปหาสมาชิกท่านอื่น การvoteลงคะแนนเรื่องที่สมาชิกท่านอื่นเขียนหรือแสดงความคิดเห็นไว้ ทั้งนี้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับคุณ

 

ข้อมูล log - เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณเมื่อเข้าถึงบริการต่างๆในเว็บไซต์ เช่น หน้าที่คุณดู วันที่และเวลาการใช้งานของคุณ IP address ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคุณ เพื่อปรับปรุง คุณภาพในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆในเว็บไซต์

 

ข้อมูลการสื่อสาร - เมื่อคุณส่งอีเมลติดต่อกับเรา เราอาจเก็บข้อมูลวันที่คุณสื่อสารกับเรา และวันที่เราตอบสนองกับคุณ เพื่อปรับปรุงบริการในการติดต่อสื่อสารกับคุณ เราใช้อีเมล และ newsletter ในการติดต่อกับคุณ โดยคุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารในอนาคตได้ ซึ่งจะระบุไว้ด้านล่างใน อีเมลและ newsletter ทุกฉบับ

 

คุกกี้ (cookie) - เราอาจจะส่งคุกกี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อติดตามข้อมูลของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามดูแนวโน้มวิธีการใช้บริการ การตั้งค่าการใช้บริการ และการค้นหาข้อมูลของคุณ เพื่อพัฒนาการบริการของเรา

 

 

 

 

การใช้ข้อมูลโดยบุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัท

 

ราสามารถเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทในเครือ และ บริษัทอื่นที่เป็น partner กับธุรกิจของเราได้  ในบางกรณีอาจมีการติดต่อคุณจากบุคคลเหล่านี้เพื่อวัตุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลคุณ ถ้าหากมีความเชื่อที่ว่าคุณได้กระทำการละเมิดกฏหมาย หรือผิดศีลธรรมบนเว็บไซต์ ตามรายเอียดดังนี้ (ก) เงื่อนไขการใช้งานบริการของเรา (ข) ปฏิบิติตามกระบวนการทางกฎหมาย/การร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (ค) มีข้อสงสัยว่ามีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ง) ปกป้องการล่วงละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และความปลอดภัยของบริษัทและสมาชิกท่านอื่น

 

 

 

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

 

เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรองรับทั่วไปในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาติ ตลอดจนการดัดแปลง แก้ไข ทำลาย หรือเผยแพร่ข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาติ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ของระบบรักษาความปลอดภัย 100% ได้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม รวมถึงเกิดจากการถูกจารกรรม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าว
ทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

 

 

 

การปรับเปลี่ยนคำชี้แจง

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจ
จะมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ขอให้ทุกท่านเข้ามาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว
นี้ทุกครั้งก่อนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

 

 

 

 

 

Top